کە تۆفان لە جەنگەڵدا هەڵگیرسا
هیچ درەختێک تەنها نییە
پشتی هەر درەختێک درەختێکی ترە
لە جەنگەڵ درەختەکان بە پێوە ئەمرن
شان بەشانی یەکترەوە
کاشکیا جەنگەڵ بووبای وەتەن