له‌ دوگمه‌ی سوخمه‌ دوێنێ نوێژی شێوان
بــه‌یــانـی دا سفیده‌ی بــــاخـی سـێـوان
لــه‌ خه‌وفی طه‌لعه‌تی ڕۆژ هه‌روه‌کوو شێت
بـــه‌ ڕووزه‌ردی هـــه‌ڵات و کـــه‌وتــه‌ کێوان
دو چــاوی من کـــه‌وا کــه‌یلی سوروشکن،
ده‌پێون ئـــاوی بـــه‌حری خـــوێ بــه‌ پێوان
مه‌که‌ن لۆمه‌ی په‌شێویی دڵ کـه‌ ئه‌مشه‌و
په‌شێواوه‌ لـــه‌بـــه‌ر په‌رچـــه‌م پـــه‌شێوان
شه‌رابـی لـه‌علی ڕومـمـانی له‌ "نــــالی"
حــــه‌رامه‌ بـــێ مــه‌زه‌ی ماچێـکی لێوان